วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รัฐธรรมนูญชั่วคราว

BtMqK1BCYAEY5N7

 

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาดูโครงสร้างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ทวิตเตอร์ @Chu_SpringNews

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เปิดโครงสร้างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสมาชิก สนช. จำนวน 220 คน

ในที่สุด รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ก็คลอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด 48 มาตรา สาระสำคัญคือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงมีอำนาจควบคู่กับอำนาจรัฐบาล และหัวหน้า คสช. มีอํานาจในการกระทำต่าง ๆ โดยให้ถือว่าคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่ สุด

ขั้นตอนหลังจากนี้ คสช. จะแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จำนวน 220 คน ทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ชื่อนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งคณะรัฐมนตรี จำนวน 35 คนต่อไป จึงคาดว่าจะได้เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในราวเดือนกันยายน 2557

สำหรับโครงสร้างของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 220 คน มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มาตรา 11 ระบุไว้ว่า สมาชิก สนช. คือผู้แทนปวงชนชาวไทย ที่ต้องอุทิศตนให้แก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ เมื่อได้สมาชิก สนช. ครบ 220 คน แล้ว ที่ประชุม สนช. จะเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 คน และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่เกิน 2 คน โดย หัวหน้า คสช. จะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง สนช. นั้น รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี

3. ไม่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงแหน่งในพรรคการเมืองภายใน 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

4. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

5. ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

7. ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

8. ไม่อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเคยถูกถอดถอนจากตําแหน่ง

9. ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก

10. ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

11. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกันมิได้

ทั้งนี้ ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะสิ้นสุดลงเมื่อ...


1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ตามมาตรา 12 ที่ระบุไว้ว่า หากสมาชิกได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิก หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจํานวนไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพมติของสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

5. ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจํานวนที่กําหน ดไว้ในข้อบังคับการประชุม โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นผู้วินิจฉัย

ในส่วนอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ได้กำหนดให้ สนช. มีอำนาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภารอง ประธานสภา และกรรมาธิการ วิธีการประชุมการเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญการเสนอญัตติ การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยและกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามอํานา จหน้าที่

และอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญก็คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นผู้ลงมติเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนายก รัฐมนตรี เพื่อให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ต่อไป โดยผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้น จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องไม่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ รวมทั้งกรรมการในองค์กรอิสระต่าง ๆ ด้วย

คงต้องรอลุ้นกันว่า ใครบ้างจะมีชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติในครั้งนี้ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเลือกใครเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อเดินหน้าตามโรดแม็ปแห่งความปรองดองต่อไป

ข้อมูลจาก:kapook.com

Source: รัฐธรรมนูญชั่วคราว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น